Po dwóch latach oczekiwania na projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii został wreszcie ogłoszony nabór wniosków na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych w ramach działania 4.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”. Niżej przedstawiamy warunki udziału w tym projekcie.

Warunki udziału w Projekcie Kolektorowo-Fotowoltaicznym

 1. Osoby fizyczne zameldowane i zamieszkujące na terenie Gminy Baranowo będące właścicielem lub użytkownikiem budynku mieszkalnego, gdzie efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno-bytowych mieszkańców.
 2. Osoby nie posiadające jakichkolwiek zobowiązań finansowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec Gminy Baranowo. Dane te będą na bieżąco weryfikowane przez Urząd Gminy w Baranowie.
 3. W przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu.
 4. Instalacje zamontowane na i w budynkach nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej, w tym agroturystyki – przeznaczone są wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.
 5. W przypadku montażu kolektorów lub ogniw fotowoltaicznych na dachu, wyłączone są dachy pokryte wyrobami zawierającymi azbest.
 6. W ramach projektu nie może być zaprojektowana i zamontowana instalacje solarna i fotowoltaiczna jednocześnie.
 7. Będą projektowane tylko instalacje solarne z kolektorami płaskimi połączone z nowym zasobnikiem na wodę. Wielkości instalacji zależeć będą od ilości osób faktycznie zamieszkałych w budynku mieszkalnym.
 8. Instalacje fotowoltaiczne będą projektowane w systemie tzw. otwartym, ale nie większe niż 3 kW.
 9. Mieszkańcy zobowiązani są do ustalenia z projektantem warunków zaprojektowania instalacji solarnej lub fotowoltaicznej zgodnego z ich zapotrzebowaniem, tak aby w pełni zrealizować projekt (np. ustalenie z projektantem dokładnego miejsca zamontowania instalacji /czy na dachu czy na elewacji budynku/, ustalenie warunków technicznych instalacji w kotłowni, przejście przewodów solarnych).
 10. Mieszkaniec dokonując odbioru projektu instalacji solarnej lub fotowoltaicznej od projektanta akceptuje przyjęte w nim założenia.
 11. Mieszkańcy zobowiązani są do osiągnięcia wskaźników wymaganych w projekcie (zdolność wytarzania energii cieplnej lub elektrycznej ze źródeł odnawialnych) co związane jest z koniecznością stałego zamieszkania budynków dla których projektowane będą instalacje solarne lub fotowoltaiczne.

 Wójt Gminy   

Henryk Toryfter

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich Kurpsie razem Związek Kurpiów epowiat Mikroporady

 

Początek strony