Rodzina 500 plusKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie  informuje, iż  GOPS    w Baranowie będzie realizatorem ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu  dzieci   (Dz. U. z 2016 r. poz.  195) -  tzw.  Program  500 +.

•    Wypełnione wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można będzie składać od 1 kwietnia 2016r. osobiście w siedzibie Ośrodka ul. Plac Trzydziestolecia 7  06-320 Baranowo pok. Nr  5, drogą pocztową lub elektronicznie.
•    Ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego albo opiekuna prawnego dziecka.
•    Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko będzie przysługiwało niezależnie od dochodu. Wsparcie na pierwsze dziecko (jest nim  jedyne lub najstarsze dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia) rodzice otrzymają po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł netto na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.  
                                                                                   
•    Jeżeli  wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  zostanie  złożony w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016r. prawo do świadczenia zostanie ustalone od  1 kwietnia 2016 r.
Ustalenie i wypłata świadczenia w tym przypadku następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku.
•    W przypadku złożenia wniosku w terminie po 1 lipca 2016r. prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane od miesiąca, w którym złożono wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
•    Prawo do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres zasiłkowy trwający od   1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017r. ustala się na podstawie dochodu rodziny osiągniętego w roku kalendarzowym 2014, z uwzględnieniem przepisów o utracie bądź uzyskaniu dochodu.
Wymagane dokumenty dla osób ubiegających się o świadczenie na pierwsze dziecko:
1.    Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego,
2.    inne dokumenty (akt urodzenia dziecka, dowód osobisty rodzica).
3.    dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
a)    zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie wszystkich pełnoletnich członków rodziny  o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym 2014
b)    oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne osiągniętym   w roku 2014
c)    zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2014
d)    umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
e)    odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
f)    przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
g)    dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,
h)    dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia,
4.    dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu
5.    odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację ; skrócony akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko,
6.    odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
7.    orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
8.    kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy – w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”,
Wymagane dokumenty dla osób ubiegających się o świadczenie na drugie dziecko:
1.    Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego,
2.    inne dokumenty (akt urodzenia dziecka, dowód osobisty rodzica).
3.    odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację ;  skrócony akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko,
4.    odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
Osoby, które pobierają świadczenia rodzinne lub fundusz alimentacyjny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baranowie  nie muszą ponownie przedstawiać ww. dokumentów. Proszone są tylko o zaktualizowanie dokumentów będących w posiadaniu Ośrodka.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich Kurpsie razem Związek Kurpiów epowiat Mikroporady

 

Początek strony