Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.)   zwołuję  XXVIII  zwyczajną  sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 17 lutego 2017 r.   tj. piątek o godz. 1000   w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Baranowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Sprawozdanie Wójta i  Przewodniczącego Rady z pracy w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.
 7. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
 8. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy na 2017 rok i przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy na 2017 rok.
 9. Sprawy różne.
 10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 12. Wolne wnioski i zapytania.

      Zawiadamiając o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach Rady Gminy.

                                                                    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                           Janusz Obrębski

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich Kurpsie razem Związek Kurpiów epowiat Mikroporady

 

Początek strony