Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.) zwołuję XXXVII zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 20 listopada 2017 r. tj. poniedziałek o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Sprawozdanie Wójta i Przewodniczącego Rady z pracy w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i w budżecie Gminy na 2017 rok.
6. Uchwalenie nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.
7. Podjęcie uchwał: w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz w sprawie wzoru deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8. Podjęcie uchwał w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2018 rok : podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych:
- opinia Komisji Rady Gminy,
- podjęcie uchwał.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wzorów deklaracji i informacji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości i wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
10.Uchwalenie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.
11.Podjęcie uchwał zmieniających podział Gminy Baranowo na obwody głosowania oraz podział Gminy Baranowo na okręgi wyborcze.
12.Sprawy różne.
13.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
14.Odpowiedzi na interpelacje radnych.
15.Wolne wnioski i zapytania.
Zawiadamiając o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy  
Janusz Obrębski       

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich Kurpsie razem Związek Kurpiów epowiat Mikroporady

 

Początek strony