Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję XXXVIII zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 12 grudnia 2017 r. tj. wtorek o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Sprawozdanie Wójta i Przewodniczącego Rady z pracy w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały uchylającej zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy  i w budżecie Gminy na 2017 rok.
7. Sprawy różne.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
10. Wolne wnioski i zapytania.

Zawiadamiając o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy  
Janusz Obrębski          

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich Kurpsie razem Związek Kurpiów epowiat Mikroporady

 

Początek strony