W roku szkolnym 2014/2015 MEN przeznaczy 140 milionów złotych dla rodziców na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Zasady dofinansowań:
Pomoc jest udzielana na wniosek: rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, a także nauczyciela czy pracownika socjalnego. Wniosek należy składać do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczać dziecko w roku szkolnym 2014/2015. Rodzice, których dzieci kwalifikują się do dofinansowania zakupu podręczników szkolnych na rok szkolny 2014/2015 będą mogli pobierać wnioski w sekretariacie szkoły oraz z gminnej strony internetowej pod adresem :www.baranowo.pl, zakładka Jednostki organizacyjnej -ZOSiP.
Termin składania wniosków o przyznanie wyprawki ustala odpowiednio: Wójt Gminy - do 10 września 2014 roku.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich Kurpsie razem Związek Kurpiów epowiat Mikroporady

 

Początek strony