Gmina Baranowo posiada atrakcyjne tereny inwestycyjne o różnym przeznaczeniu położone w miejscowości Baranowo i Brodowe Łąki.

I - lokalizacja – Baranowo - szczegóły oferty wraz z lokalizacją (mapa).

Tereny  inwestycyjne  mają  bezpośredni dostęp do  dróg gminnych oraz drogi powiatowej, która łączy się w  kierunku  wschodnim  z drogą krajową nr 53, a  w kierunku  południowym z drogą  wojewódzką nr 544.
Tereny inwestycyjne (strefa gospodarcza) o powierzchni 21,7089 ha,  zlokalizowana jest  na obrzeżach miejscowości gminnej Baranowo. Składa się z 32 działek, położonych w obrębie geodezyjnym Baranowo i Orzoł, stanowiących własność gminy Baranowo. Część  terenów inwestycyjnych  położona jest w obszarze Natura 2000.
Tereny te można podzielić na pięć odrębnych części (obszarów).  
I. Obszar o  powierzchni 2,05 ha, składający się z działek o nr ew. 96, 97, 98, 99, 100.
II. Obszar  o powierzchni 8,9409 ha, składający się z działek o nr ew. 369/1, 370/1, 371/1, 372/1, 152, 153, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111/2, 112/1, 158/2, 154/2, 113/2, 55/3.
III. Obszar  o powierzchni 3,05 ha, składający się z działek o nr ew. 526/2, 527/2, 528/2, 529/2.
IV. Obszar  o powierzchni 4,38 ha, składający się z działek o nr ew. 585, 583/5.
V.   Obszar  o powierzchni 3,2880 ha, składający się z działek o nr ew. 766/1, 988, 767/2.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baranowo, przedmiotowe nieruchomości są głównie przeznaczone pod tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz produkcji i przetwórstwa rolno-spożywczego, tylko część piąta przeznaczona jest pod  usługi nieuciążliwe.
Powyższe tereny położone są w sąsiedztwie Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA  i byłego Zakładu Mleczarskiego Hochland Polska Sp. z o. o. (obecnie własność SM MLEKOVITA).

II - lokalizacja – Brodowe Łąki

Nieruchomość położona w rozwidleniu rzeki Omulew, o powierzchni 4,37 ha, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 94, zabudowana zmodernizowanym budynkiem komunalnym, wykorzystywanym jako zaplecze kulturalne i turystyczno rekreacyjne.
Na nieruchomości znajdują się chodniki i miejsca parkingowe.
Teren przeznaczony jest na cele kulturalno – turystyczne.

Samorząd Gminy Baranowo jest otwarty na nowych inwestorów i zaprasza do zainteresowania się przedstawionymi ofertami.
Oprócz wyżej wymienionych terenów inwestycyjnych Gmina posiada system ulg i zwolnień od podatków dla podmiotów tworzących nowe miejsca pracy. W przypadku tworzenia trwałych miejsc pracy wyżej wymienione tereny mogą być przeznaczone do dzierżawy, wynajmu jak również do sprzedaży.
Wszystkich zainteresowanych niniejszą ofertą prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Baranowie pod numerem telefonu (29) 7613776, (29) 7613793 lub (telefon Wójta) 660796555.