Wójt Gminy Baranowo zawiadamia, że w miesiącu lipcu 2019 r. zostaną podjęte czynności w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baranowo.

W związku z powyższym zainteresowane osoby mogą składać wnioski o zmianę przeznaczenia swoich działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Baranowo w nieprzekraczalnym terminie do 28 czerwca 2019 r. w formie pisemnej, osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Baranowie, pokój 17 bądź listownie na adres: Urząd Gminy w Baranowie, Rynek 7, 06-320 Baranowo.

Wójt         
Henryk Toryfter