Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję XXIII zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 10 lipca 2020 r. tj. piątek o godz.11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Sprawozdanie Wójta i Przewodniczącego Rady z pracy w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Baranowo za 2019 rok:
- omówienie raportu przez Wójta,
-debata nad raportem o stanie Gminy,
- podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok i zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta :
- omówienie sprawozdania przez Wójta,
- opinia Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwał.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i w budżecie Gminy na 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w.św.Bartłomieja AP w Baranowie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
9. Sprawy różne :
- informacja w sprawie przystąpienia Gminy Baranowo jako partnera do projektu RPO „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
12. Wolne wnioski i zapytania.
Zawiadamiając o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Obrębski