Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję XXV zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 27 sierpnia 2020 r. tj. czwartek o godz.10:00w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Sprawozdanie Wójta i Przewodniczącego Rady z pracy w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrołęckiego w 2021 roku na przebudowę drogi Budne-Sowięta-Wyszel.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy i w budżecie Gminy na 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
8. Uchwalenie nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
9. Sprawy różne.
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
12. Wolne wnioski i zapytania.

Zawiadamiając o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Obrębski