Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) zwołuję L zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 24 października 2018 r. tj. środa o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie sesji.
2.Uchwalenie porządku obrad.
3.Interpelacje radnych.
4.Sprawozdanie Wójta i Przewodniczącego Rady z pracy w okresie między sesjami.
5.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrołęckiego.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i w budżecie Gminy na 2018 rok.
7.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
8.Odpowiedzi na interpelacje radnych.
9.Wolne wnioski i zapytania.
Zawiadamiając o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Obrębski