Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.) zwołuję XIX zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 11 lutego 2020 r. tj. wtorek o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Uchwalenie porządku obrad.
3.Interpelacje radnych.
4.Sprawozdanie Wójta i Przewodniczącego Rady z pracy w okresie między sesjami.
5.Podjęcie uchwał:
a)w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy,
b)w budżecie Gminy na 2020 rok.
6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowych zasad i wysokości poboru opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowego wzoru deklaracji na odpady.
8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baranowo na rzecz PGE.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości w miejscowości Rupin.
10.Podjęcie uchwały zmieniającej utworzenie spółki komunalnej.
11.Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie dopłat do ceny odprowadzanych ścieków.
12.Informacja o wypłacie średnich wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Baranowo za 2019 rok.
13.Sprawy różne.
14.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15.Odpowiedzi na interpelacje radnych.
16.Wolne wnioski i zapytania.

Zawiadamiając o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Obrębski