Informujemy, iż od 1 sierpnia 2015 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2015/2016

 

Uwaga! Przy składaniu kopii dokumentów konieczne jest okazanie oryginału tych dokumentów. 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Ubiegając się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy złożyć następujące dokumenty:

 • Zaświadczenia pełnoletnich członków rodziny z Urzędu Skarbowego potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów w roku 2014;
 • Zaświadczenie/oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2014r;
 • Zaświadczenie od komornika potwierdzające wysokość wyegzekwowanych w 2014r. alimentów;
 • Zaświadczenie/oświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych
  w okresie ostatnich dwóch miesięcy;
 • Zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych;
 • Zaświadczenie/ oświadczenie ze szkoły o kontynuacji nauki;
 • W przypadku dzieci niepełnosprawnych ksero orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • Dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu oraz ich wysokość:
 • świadectwo pracy + dokument potwierdzający wysokość składki zdrowotnej np. PIT-11. (w przypadku utraty dochodu);
 • zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie netto uzyskanym za pierwszy pełny przepracowany miesiąc (w przypadku podjęcia zatrudnienia);
 • Zaświadczenie o nie złożeniu wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym 2015/2016 (tylko w przypadku zameldowania wnioskodawcy w innej gminie);
 • Odpis wyroku przyznającego alimenty;
 • dokument stwierdzający tożsamość;
 • Akty urodzenia dzieci.
 • Aktualny nr konta bankowego, na które ma być przelewane świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności -bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
 • jest pełnoletnia i posiada własne dziecko;
 • zawarła związek małżeński.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,
 • zawarła związek małżeński.


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione są od kryterium dochodowego i przysługują wówczas, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza miesięcznie kwoty 725 zł. W okresie świadczeniowym 2015/2016, tj. od 01.10.2015r. do 30.09.2016r. wykazujemy dochody za rok 2014. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500zł.


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione są od kryterium dochodowego i przysługują wówczas, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza miesięcznie kwoty 725 zł. Przy ustaleniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W okresie świadczeniowym 2015/2016, tj. od 01.10.2015r. do 30.09.2016r. wykazujemy dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy, czyli za rok 2014. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500zł. na osobę.