Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż od 1 września 2015r. będą przyjmowane wnioski dotyczące świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami na okres świadczeniowy 2015/2016

 

Godziny przyjmowania wniosków
środa: 8.30 - 16.00
pozostałe dni robocze: 7.30 – 15.00

Od 1 września 2015r. przyjmowane są wnioski dotyczące świadczeń rodzinnych na kolejny okres zasiłkowy 2015/2016. Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada 2015r. do 31 października 2016r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2015r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za listopad 2015r. następuje do dnia 30 listopada 2015r.

Natomiast, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2015r. do dnia 30 listopada 2015r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za listopad 2015r. następuje do dnia 31 grudnia 2015r.

Podstawą ustalenia uprawnień na wymieniony okres zasiłkowy są dochody osiągnięte  w 2014r. Dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekraczać netto 674 zł lub 764 zł jeśli w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA WNIOSKU NA OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016

Do wniosku  o zasiłek rodzinny  oraz dodatków do zasiłku rodzinnego należy dołączyć :

1) dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny;

2) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;

3) orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;

4) aktualne zaświadczenie szkolne  na rok 2015/2016 (dotyczy dzieci uczących się w szkole ponadgimnazjalnej);

5) zaświadczenia/oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny w tym odpowiednio:

- zaświadczenia z urzędu skarbowego określające wysokość dochodu uzyskanego przez członków rodziny w 2014 roku,   

- oświadczenia członków rodziny o wysokości  dochodu z tytułu ryczałtu, karty podatkowej – za 2014r. (dotyczy osób prowadzących działalność pozarolniczą),

-oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu nieopodatkowanego (w 2014r.);

- decyzja/zaświadczenie/oświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego   (ha przeliczeniowych) w 2014r.;

- odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty;

- zaświadczenia/oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy    tj. 2014r. (PIT - 11).

W przypadku utraty dochodu( dotyczy roku 2014r.) :

- dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (świadectwo pracy/ umowa o pracę, umowa-zlec. oraz PIT-11);

W przypadku uzyskania dochodu w roku 2014 lub po tym roku, który jest uzyskiwany              w dniu składania wniosku:

- dokument potwierdzający liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany w 2014r. (min. oświadczenie, umowa o pracę,  umowę-zlec), 

- dokument potwierdzający wysokość uzyskanego dochodu netto (np. podjęcia zatrudnienia) z drugiego miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty przez członka rodziny po roku 2014;

6) akty zgonu rodziców lub kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty w przypadku osoby uczącej się;

7) w przypadku osoby samotnie wychowującej dzieci - odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód/separację lub odpis wyroku zasądzającego alimenty.

Do dodatku z tytułu urodzenia dziecka dołącza się:

- zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu kobiety pod opieką lekarską -  od 10 tygodnia ciąży.

Do dodatku do ZR z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego do wniosku dołącza się:

- zaświadczenie od pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie zatrudnienia i, na jaki okres urlop został udzielony,

- zaświadczenie organu emerytalno-rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych (wszyscy) bez względu na posiadanie przez GOPS wcześniej wydanego zaświadczenia przez ZUS;

Do dodatku do ZR z tyt. samotnego wychowywania dziecka:

- kopia skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców,

- odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany.

Do dodatku do ZR z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego:

- aktualne zaświadczenie ze szkoły  na rok 2015/16 w przypadku, gdy dziecko rozpoczęło  i kontynuuje naukę w szkole ponad gimnazjalnej;

Do dodatku do ZR z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

- zaświadczenie/oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

UWAGA! W przypadku kontynuacji ubiegania się o świadczenia nie należy składać dokumentów będących w posiadaniu GOPS tj. skróconych aktów urodzenia dziecka, orzeczeń o niepełnosprawności o ile nie utraciły ważności.

Osoby pobierające zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenie pielęgnacyjne- składają wnioski tylko w przypadku wygaśnięcia decyzji. Nie jest to świadczenie ściśle związane z okresem zasiłkowym.

Uwaga! Przy składaniu kopii dokumentów konieczne jest okazanie oryginału tych dokumentów.