Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie  informuje, iż  zgodnie  z ustawą    z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

 • Od 1 sierpnia 2017r. można będzie składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2017/2018
 • Wnioski można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baranowie Plac Trzydziestolecia 7 06-320 Baranowo pok. Nr 2 , 5 oraz 7, drogą pocztową lub elektronicznie.
 • Prawo do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2017/2018 trwający od  1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. ustala się na podstawie dochodu rodziny osiągniętego w roku kalendarzowym 2016, z uwzględnieniem przepisów     o utracie bądź uzyskaniu dochodu.
 • Prawo do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2017/2018 trwający od 1 listopada 2017r. do 30 października 2018 ustala się również na podstawie dochodów osiągniętych w roku kalendarzowym 2016.
 • Informacje o dochodzie urząd pobiera elektronicznie. Jeśli pracownik urzędu nie będzie w stanie uzyskać takiej informacji elektronicznie osoba wnioskująca będzie proszona o dostarczenie zaświadczenia   z Urzędu Skarbowego.
 • Jeżeli   wniosek   o  ustalenie   prawa   do  świadczenia    wychowawczego zostanie złożony  w  terminie  od  1 sierpnia 2017r. do 31 sierpnia  2017r.  świadczenie wychowawcze za m-c październik 2017r.   zostanie  wypłacone w m-cu październik 2017r.
 • W przypadku złożenia wniosku w terminie od 1 września 2017 r. do 30 września 2017 świadczenie wychowawcze za m-c październik 2017 r.  zostanie  wypłacone  w   m-cu listopadzie 2017 r.
 • Jeżeli   wniosek   o  ustalenie   prawa   do  świadczenia    rodzinnego    zostanie złożony  w   terminie  od  1 sierpnia 2017r. do 31 sierpnia  2017r.  świadczenie rodzinne za m-c listopad 2017r.   zostanie  wypłacone w m-cu listopadzie 2017r.
 • W przypadku złożenia wniosku w terminie od 1 września 2017 r. do 31 października  2017 r.  świadczenie wychowawcze za m-c listopad 2017 r.  zostanie  wypłacone  w m-cu grudniu 2017 r.

Wymagane dokumenty dla osób ubiegających się o świadczenie rodzinne oraz o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko:

 1. Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego / świadczenia rodzinnego,
 2. inne dokumenty (akt urodzenia dziecka, dowód osobisty rodzica).
 3. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
  1. informacje o dochodach za 2016r. z Urzędu Skarbowego tut. urząd pobiera samodzielnie w formie
  2. informacja o działalności gospodarczej rozliczanej w formie ryczałtu lub karty podatkowej,
  3. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2016
  4. umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
  5. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
  6. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
  7. dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,
  8. dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia,
 4. dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu
 5. odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację ; skrócony akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko,
 6. odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 7. odpis prawomocnego wyroku sądu o przyznanych alimentach na dziecko,
 8. orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 9. kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy – w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”,

Wymagane dokumenty dla osób ubiegających się o świadczenie na drugie dziecko:

 1. Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego,
 2. inne dokumenty (akt urodzenia dziecka, dowód osobisty rodzica).
 3. odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację ; skrócony akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko,
 4. odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka.