O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baranowo.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2-5 oraz art. 54 ust. 2-3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIII/297/2014 Rady Gminy Baranowo z dnia 11 kwietnia  2014 r. zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baranowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 1 lipca 2015 r. do  22 lipca 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Baranowo, pok. 17 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 lipca 2015 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Baranowo o godz. 11oo.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego oraz w prognozie, może wnieść uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Baranowo.

Uwagi mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Baranowo, Plac Trzydziestolecia 7, 06-320 Baranowo,
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Baranowo, Plac Trzydziestolecia 7, 06-320 Baranowo, 17, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, przedmiotu uwagi oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 sierpnia 2015 r.

                                                             Z upoważnienia Wójta Gminy

                                                                   Irena Kowalczyk