Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.)   zwołuję  XXXIII  zwyczajną  sesję Rady Gminy Baranowo na dzień  31 lipca 2017 r.   tj. poniedziałek o godz. 1000   w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Sprawozdanie Wójta i  Przewodniczącego Rady z pracy w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Programie Rozwoju Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i w budżecie Gminy na 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf opłat za wodę i ścieki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu nieruchomości gruntowej na powiększenie zasobów Gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazw ulic w Baranowie.
 10. Podjęcie uchwał zmieniających :
  1. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
   z mieszkańcami Gminy,
  2. w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych.
 11. Sprawy różne.
 12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 13. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 14. Wolne wnioski i zapytania.   

      Zawiadamiając o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach Rady Gminy.

 

 

                                                                          Przewodniczący Rady Gminy    

                                                                              /-/    Janusz Obrębski