Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.)   zwołuję  XXXIV  zwyczajną  sesję Rady Gminy Baranowo na dzień  25 sierpnia 2017 r.  tj. piątek o godz. 1100   w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Sprawozdanie Wójta i  Przewodniczącego Rady z pracy w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy placu w Baranowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Programie Rozwoju Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
  i w budżecie Gminy na 2017 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienie Gminy Baranowo do realizacji w 2018 roku inwestycji drogowej pn.” Przebudowa drogi gminnej Nr 250101W Baranowo-Raycica-Ramiona-Parciaki od km.0+650,00 do km 1+600,00 oraz drogi gminnej Nr 250102W Baranowo-Lipowy Las” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą” Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania ze środków budżetu Gminy dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej
  w Baranowie.
 12. Sprawy różne.
 13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 14. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 15. Wolne wnioski i zapytania.      

      Zawiadamiając o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy   

Janusz Obrębski