Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.) zwołuję XXXV zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 12 września 2017 r. tj. wtorek o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Sprawozdanie Wójta i Przewodniczącego Rady z pracy w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrołęckiego w 2017 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrołęckiego w 2018 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i w budżecie Gminy na 2017 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Baranowo instrumentem płatniczym.
11. Sprawy różne.
12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
13. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
14. Wolne wnioski i zapytania.

Zawiadamiając o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Obrębski