W związku z podjętą uchwałą Nr XXXIII/203/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 31.07.2017 r. z późniejszymi zmianami, dotyczącą zmiany nazw ulic i placu, Wójt Gminy Baranowo informuje, że w miejscowości Baranowo zmianie uległy nazwy ulic

Gwardii Ludowej na Długa, Marcelego Nowotki na Mostowa oraz nazwa Placu Trzydziestolecia na Plac Zbawiciela, które zaczęły obowiązywać od dnia 23.08.2017 r. Następnie nazwa Plac Zbawiciela została zmieniona na Rynek i obowiązuje od dnia 14.09.2017 r. Wobec powyższego osoby mające adresy zamieszkania przy zmienionych nazwach ulic i placu powinny dopełnić w odpowiednich instytucjach wszelkich czynności związanych ze zmianą tych nazw.

Wójt Gminy     
/-/ Henryk Toryfter