Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.) zwołuję XXXVI zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 30 października 2017 r. tj. poniedziałek o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Sprawozdanie Wójta i Przewodniczącego Rady z pracy w okresie między sesjami.
5. Wprowadzenie do budżetu gminy na 2017 rok nowych tytułów inwestycyjnych dotyczących dróg.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i w budżecie Gminy na 2017 rok.
7. Informacja Wójta z przebiegu realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017.
8. Informacja o nowych zasadach segregowania odpadów.
9. Sprawy różne.
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
12. Wolne wnioski i zapytania.

Zawiadamiając o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy   
Janusz Obrębski