Dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Baranowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 stanowiącego załącznik do projektu uchwały Nr …../2017 Rady Gminy Baranowo z dnia………. r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Baranowo z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.

Treść Ogłoszenia wraz z załącznikami