Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn.zm.) zwołuję XL zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 26 stycznia 2018 r. tj. piątek o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Sprawozdanie Wójta i Przewodniczącego Rady z pracy w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i w budżecie Gminy na 2018 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
7. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
8. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy na 2018 rok i przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy na 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie dla publicznej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
10. Sprawy różne.
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
12. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.

Zawiadamiając o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy  
Janusz Obrębski