Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) zwołuję XLV zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 29 czerwca 2018 r. tj. piątek o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Sprawozdanie Wójta i Przewodniczącego Rady z pracy w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury i udzielenie absolutorium Wójtowi :
- omówienie sprawozdania przez Wójta,
- opinia Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i w budżecie Gminy na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania z budżetu Gminy dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.
10. Podjęcie uchwał zmieniających tzw. uchwały alkoholowe :
     1) w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych,
     2) w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
11. Sprawy różne.
12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
13. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
14. Wolne wnioski i zapytania.
Zawiadamiając o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy   
Janusz Obrębski