Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) zwołuję XLVI zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 12 lipca 2018 r. tj. czwartek o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie, z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Uchwalenie porządku obrad.
3.Interpelacje radnych.
4.Sprawozdanie Wójta i Przewodniczącego Rady z pracy w okresie między sesjami.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Ostrołęckiego.
6.Opinia Rady Gminy w sprawie projektu Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków w Gminie Baranowo.
7.Sprawy różne.
8.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9.Odpowiedzi na interpelacje radnych.
10.Wolne wnioski i zapytania.
Zawiadamiając o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy   
Janusz Obrębski