Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) zwołuję XLVII zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 02 sierpnia 2018 r. tj. czwartek o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Sprawozdanie Wójta i Przewodniczącego Rady z pracy w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i w budżecie Gminy na 2018 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie projektu Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków w Gminie Baranowo.
7. Informacja o postępie robót na toczących się inwestycjach gminnych.
8. Sprawy różne.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10.Odpowiedzi na interpelacje radnych.
11.Wolne wnioski i zapytania.
Zawiadamiając o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy  
Janusz Obrębski