Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) zwołuję XLIX zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 5 października 2018 r. tj. piątek o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Uchwalenie porządku obrad.
3.Interpelacje radnych.
4.Sprawozdanie Wójta i Przewodniczącego Rady z pracy w okresie między sesjami.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i w budżecie Gminy na 2018 rok.
6.Informacja o realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2018 r.
7.Informacja o postępie robót na toczących się inwestycjach gminnych.
8.Sprawy różne.
9.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10.Odpowiedzi na interpelacje radnych.
11.Wręczenie podziękowań za pracę w samorządzie radnym i sołtysom.
12.Wolne wnioski i zapytania.
Zawiadamiając o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy  
Janusz Obrębski