Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.)  zwołuję II zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 30 listopada 2018 r. tj. piątek o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Sprawozdanie Wójta i Przewodniczącego Rady z pracy w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy.
6. Uchwalenie Statutu Gminy Baranowo.
7. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
- w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Baranowo.
9. Sprawy różne.
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
12. Wolne wnioski i zapytania.
Po sesji, przy szkołach w Baranowie, obędzie się uroczyste odsłonięcie obelisku upamiętniającego poległych w walce o wolność i niepodległość Ojczyzny.

Zawiadamiając o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy    
Janusz Obrębski