Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz.994 z późn.zm.) zwołuję III zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 10 grudnia 2018 r. tj. poniedziałek o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Uchwalenie porządku obrad.
3.Interpelacje radnych.
4.Sprawozdanie Wójta i Przewodniczącego Rady z pracy w okresie między sesjami.
5.Podjęcie uchwał w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2019 rok : podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych:
- opinia Komisji Rady Gminy,
- podjęcie uchwał.
6.Uchwalenie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.
7.Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
b) w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych i sołtysów.
7.Podjęcie uchwał:
a) w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Baranowo w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023,
b) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy dla osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
c) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
8.Sprawy różne.
9.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10.Odpowiedzi na interpelacje radnych.
11.Wolne wnioski i zapytania.
Zawiadamiając o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy    
Janusz Obrębski