Wójt Gminy Baranowo informuje, że w 2019 r. Gmina po raz kolejny przystąpi do realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032. W związku z powyższym mieszkańcy, którzy posiadają eternit falisty bądź płaski i chcą go przekazać do utylizacji powinni złożyć wniosek w terminie do 25 stycznia 2019 r. który dostępny jest w Urzędzie Gminy w Baranowie pokój nr 17 oraz w zakładce jako informacja o wyrobach zawierających azbest.

Ilość płyt azbestowych przeznaczonych do odbioru należy podać w sztukach lub w m2. W pierwszej kolejności uwzględnione będą wnioski tych mieszkańców, którzy posiadają już zdjęte płyty azbestowe, natomiast wnioski mieszkańców którzy zamierzają zdjąć eternit w terminie do 30 września 2019 r. będą uwzględniane w drugiej kolejności. Wnioski złożone po terminie nie będą uwzględnione. Decyduje kolejność składania wniosków.
W 2018 r. odbiór i utylizacja płyt azbestowych finansowany był w 80% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i w 20% z budżetu Gminy Baranowo.