Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) zwołuję V zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 24 stycznia 2018 r. tj. czwartek o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Uchwalenie porządku obrad.
3.Interpelacje radnych.
4.Sprawozdanie Wójta i Przewodniczącego Rady z pracy w okresie między sesjami.
5.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pomoc finansowej dla Powiatu Ostrołęckiego na opracowanie dokumentacji na rozbudowę dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Baranowo: Baranowo-Wyszel, Zawady-Chudek.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i w budżecie Gminy na 2019 rok.
7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Baranowo.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Baranowo.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.
10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych
11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
12.Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia metody i wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wzoru deklaracji.
13.Sprawy różne.
14.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15.Odpowiedzi na interpelacje radnych.
16.Wolne wnioski i zapytania.
Zawiadamiając o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy  
Janusz Obrębski