Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 zwołuję VII zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 28 marca 2019 r. tj. czwartek o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Uchwalenie porządku obrad.
3.Interpelacje radnych.
4.Sprawozdanie Wójta i Przewodniczącego Rady z pracy w okresie między sesjami.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i w budżecie Gminy na 2019 rok.
6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do Gminnego Przedszkola w Baranowie oraz oddziałów przedszkolnych, dla których Gmina Baranowo ,jest organem prowadzącym.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Programie opieki na zwierzętami bezdomnymi na 2019 rok.
8.Uchwalenie planów pracy Rady Gminy i Komisji stałych na 2019 rok.
9.Sprawy różne.
10.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11.Odpowiedzi na interpelacje radnych.
12.Wolne wnioski i zapytania.

Zawiadamiając o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Obrębski