Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję VIII zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 30 kwietnia 2019 r. tj. wtorek o godz.8:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Uchwalenie porządku obrad.
3.Interpelacje radnych.
4.Sprawozdanie Wójta i Przewodniczącego Rady z pracy w okresie między sesjami.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i w budżecie Gminy na 2019 rok.
6.Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Baranowo w sprawie nadania statutów sołectwom z terenu Gminy.
7.Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej na terenie Gminy Baranowo za 2018 rok.
8.Sprawy różne.
9.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10.Odpowiedzi na interpelacje radnych.
11.Wolne wnioski i zapytania.

Zawiadamiając o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Obrębski