Wójt Gminy Baranowo zatrudni osobę na stanowisku konserwator Stacji Uzdatniania Wody i sieci wodociągowej. Wymagania podstawowe: wykształcenie co najmniej zawodowe, prawo jazdy kategorii B oraz znajomość zagadnień z zakresu hydrauliki. Wymagania dodatkowe: mile widziane uprawnienia elektryczne SEP oraz znajomość technologii oczyszczania wody. Proponuje się zatrudnienie na umowę o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.
Oferta powinna być sporządzona na piśmie i zawierać kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie
i kwalifikacje (np. odpis dyplomu zaświadczenie odbytych kursach itp.)
Dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy zatrudnienia na stanowisku konserwatora” w sekretariacie Urzędu Gminy w Baranowie pok. Nr 21 w terminie do dnia 31 maja 2019 r. do godz.15:30. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel.29 761-37-76.

Wójt
Henryk Toryfter