Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.) zwołuję XVII zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 30 grudnia 2019 r. tj. poniedziałek o godz.11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Uchwalenie porządku obrad.
3.Interpelacje radnych.
4.Sprawozdanie Wójta i Przewodniczącego Rady z pracy w okresie między sesjami.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy w budżecie Gminy na 2019 rok.
6.Uchwalenie planu pracy Rady Gminy i planów pracy komisji Rady na 2020r.
7.Uchwalenie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
8.Uchwalenie budżetu Gminy na 2020 rok.
9.Sprawy różne.
10.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11.Odpowiedzi na interpelacje radnych.
12.Wolne wnioski i zapytania.

Zawiadamiając o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Obrębski