Wójt Gminy Baranowo informuje, że w 2020 r. Gmina po raz kolejny przystąpi do realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032. W związku z powyższym mieszkańcy, którzy posiadają eternit falisty bądź płaski i chcą go przekazać do utylizacji powinni złożyć wniosek w terminie do 31 stycznia 2020 r. który dostępny jest w Urzędzie Gminy w Baranowie pokój nr 30 oraz na stronie internetowej gminy (www.baranowo.pl) w zakładce jako informacja o wyrobach zawierających azbest. Ilość płyt azbestowych przeznaczonych do odbioru należy podać w sztukach lub w m2. W pierwszej kolejności uwzględnione będą wnioski tych mieszkańców, którzy posiadają już zdjęte płyty azbestowe, natomiast wnioski mieszkańców którzy zamierzają zdjąć eternit w terminie do 30 września 2020 r. będą uwzględniane w drugiej kolejności. Wnioski złożone po terminie nie będą uwzględnione. Decyduje kolejność składania wniosków.
W 2019 r. odbiór i utylizacja płyt azbestowych w pierwszym naborze wniosków finansowany był w 70% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i w 30% z budżetu Gminy Baranowo, natomiast w drugim naborze w całości ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.