Z przykrością informuję, że w najbliższych wyborach do Rady Powiatu Ostrołęckiego Gmina Baranowo znajdzie się w nowym okręgu wyborczym. Nie będziemy już jak dotychczas w okręgu wyborczym nr 1 Baranowo – Kadzidło, ponieważ ten okręg będzie tworzyć samodzielnie gmina Kadzidło, lecz w okręgu wyborczym nr 4 Olszewo Borki – Lelis, do którego zostaniemy przyłączeni.

Taką decyzję podjął Komisarz Wyborczy w Ostrołęce wydając postanowienie Nr 4/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Niniejsze postanowienie zostało przesłane do Przewodniczącego Rady Gminy w Baranowie w dniu 20.08.2018 roku. (pełny tekst postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz pismo do Przewodniczącego dostępne przy tym artykule na stronie internetowej Gminy Baranowo).

Informuję, że pierwsze oficjalne informacje nt. zmiany dotychczasowego podziału Powiatu Ostrołęckiego na okręgi wyborcze otrzymaliśmy od Starosty Ostrołęckiego w dniu 2 lipca 2018 roku. W piśmie do Przewodniczącego Rady Gminy Baranowo Pan Starosta napisał, że w związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi oraz otrzymanym w dniu 1 czerwca 2018 roku pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce z dnia 30 maja 2018 roku (pismo Pana Starosty i kopia pisma z biura wyborczego w załączeniu na stronie internetowej gminy) zweryfikowany został dotychczasowy podział mandatów przypadających na poszczególne okręgi wyborcze Powiatu ostrołęckiego. Z uwagi na wzrost liczby mieszkańców powiatu oraz obliczonymi normami przedstawicielstwa w poszczególnych okręgach wyborczych zaistniała prawna konieczność utworzenia okręgu obejmującego tylko gminę Kadzidło. Zgodnie z nowym podziałem gmina Kadzidło będzie tworzyła okręg wyborczy nr 1, natomiast gmina Baranowo zostanie przeniesiona do okręgu nr 4. Pan Starosta poprosił o zaopiniowanie nowego projektu podziału Powiatu Ostrołęckiego na okręgi wyborcze stanowiącego załącznik do projektu uchwały Rady Powiatu w Ostrołęce do dnia 15 lipca 2018 roku. ( pismo Starosty Ostrołęckiego wraz z projektem uchwały Rady Powiatu w Ostrołęce dostępne przy tym artykule na stronie internetowej gminy). Informuję, że Rada Gminy Baranowo na sesji w dniu 12 lipca b.r. zaopiniowała ten projekt podziału jednogłośnie negatywnie uzasadniając swoją decyzję następująco:

1. Proponowany podział marginalizuje Gminę Baranowo.
2. Proponowany podział narusza zasady spójności terytorialnej.
3. Nowy podział wprowadzany na 3 m-ce przed wyborami burzy dotychczasowe listy i plany kandydatów na radnych oraz dezorientuje wyborców.
4. Nowy podział pogarsza okręgową normę przedstawicielstwa w stosunku do powiatowej normy przedstawicielstwa. W nowym okręgu nr 1 ta dysproporcja będzie największa w Powiecie.
5. Nowy podział tworzy ogromną dysproporcję w wielkości okręgów wyborczych. Okręg Nr 4, do którego zostanie przyłączona Gmina Baranowo będzie ponad dwukrotnie większy niż okręg nr 1, który będzie tworzyć sama Gmina Kadzidło.
6. Zgodnie z art. 454§ 2 Kodeksu wyborczego okręgiem wyborczym w wyborach do rady powiatu jest gmina. Wyjątki od tej zasady wskazuje art.454§ 3 i 4. Dotyczą one sytuacji, gdy w danej gminie wybierana byłaby zbyt mała lub zbyt duża liczba radnych, przy założeniu, że w każdym okręgu wyborczym wybiera się od 3 do 10 radnych. Jeżeli w okręgu-gminie liczba wybieranych radnych, ustalana przy zastosowaniu jednolitej (powiatowej) normy przedstawicielstwa, byłaby niższa od 3, powstaje wówczas obowiązek utworzenia okręgu składającego się z dwóch lub więcej gmin, w którym wybieranych byłoby nie mniej niż 3, a nie więcej niż 10 radnych.
W nowym okręgu nr 1 ta norma wynosi 2,699 i jest mniejsza niż 3. Zatem powinno się utworzyć okręg składający się z 2 gmin czyli podtrzymać dotychczasowy podział Powiatu na okręgi wyborcze.

Informuję, że Rada Powiatu w Ostrołęce na sesji w dniu 30 lipca b.r., na której byłem obecny także podjęła jednogłośnie decyzję o podtrzymaniu dotychczasowego podziału Powiatu Ostrołęckiego na okręgi wyborcze, w którym nasza gmina pozostawałaby nadal w okręgu z Gminą Kadzidło. Niestety nasza radość nie trwała długo gdyż w dniu 20 sierpnia b.r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce przysłał postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce , który postanowił stwierdzić niewykonanie przez Radę Powiatu Ostrołęckiego w sposób zgodny z prawem w wyznaczonym terminie podziału powiatu na okręgi wyborcze. Postanowił zatem dokonać podziału Powiatu Ostrołęckiego na okręgi wyborcze, ustalić ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu, w sposób określony w złączniku do niniejszego postanowienia czyli pozostawić w okręgu nr 1 tylko gminę Kadzidło, a gminę Baranowo przenieść do okręgu nr 4. Zgodnie z przysługującym nam prawem zapisanym w postanowieniu Komisarza Wyborczego w Ostrołęce przysługiwało nam odwołanie do Państwowej Komisji Wyborczej w terminie 5 dni od daty jego doręczenia tj. do dnia 25.08.2018 r. włącznie, z którego skorzystaliśmy i złożyliśmy to odwołanie w dniu 24.08.2018 r. wraz z 300 podpisami naszych mieszkańców. My jako władze gminy cały czas nie rozumiemy celu i sensu tych działań prowadzących do zmiany okręgów wyborczych oraz tempa ich wdrażania, a argumenty Komisarza Wyborczego nas w ogóle nie przekonują. Patrząc na Kalendarz Wyborczy stanowiący załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 roku. (Dz.U. z 2018r. poz. 1561), w którym podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym zostało wyznaczone na 27 sierpnia 2018 roku należy jednoznacznie stwierdzić, że nasze działania i obrona naszych racji nie miały szans powodzenia. Uważam, że nowy podział Powiatu Ostrołęckiego na okręgi wyborcze jest zły i krzywdzi naszą gminę ograniczając nasze szanse wyborcze. Warto przy tej okazji przypomnieć, że przez ostatnie kilkanaście lat w dotychczasowym okręgu wyborczym Baranowo - Kadzidło mieliśmy dwóch radnych powiatowych. Obecnie po wyodrębnieniu gminy Kadzidło jako samodzielnego okręgu wyborczego z 3 mandatami, i przyłączeniu nas do okręgu Olszewo Borki – Lelis oraz zwiększeniu liczby mandatów w związku z tą zmianą tylko o 1 może spowodować, że ciężko będzie zdobyć dla gminy Baranowo 2 mandaty, choć teoretycznie zawsze można walczyć o więcej. Ja niestety nie obstawiam tutaj dużego sukcesu zwłaszcza , że ta zmiana następuje z powodów dla nas do końca niezrozumiałych i bezpośrednio przed wyborami. Może niestety zdarzyć się tak, że w nowym okręgu wyborczym w tych wyborach będziemy mieli tylko jednego radnego, a to jest niekorzystne dla naszej gminy. Powiat Ostrołęcki reprezentowany przez Pana Starostę to przecież ważny dla nas podmiot, to nasz partner strategiczny i dlatego chcielibyśmy tam być i mieć realny wpływ na działania powiatu.

Wójt Gminy   
Henryk Tortfter