Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.) zwołuję XX zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 17 kwietnia 2020 r. tj. piątek o godz.10:15 z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Uchwalenie porządku obrad.
3.Interpelacje radnych.
4.Sprawozdanie Wójta i Przewodniczącego Rady z pracy w okresie między sesjami.
5.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego.
6.Podjęcie uchwał:
a)w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy,
b)w budżecie Gminy na 2020 rok.
7.Uchwalenie nowego Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy.
8.Podjęcie uchwały zmieniającej określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Baranowo i zagospodarowania tych odpadów.
9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowego wzoru deklaracji na odpady.
10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia pasa drogowego.
11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków OSP.
12.Podjęcie uchwał w sprawie sprzedaży i nabycia nieruchomości w związku z regulacją przebiegu drogi we wsi Witowy Most.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej dzierżawy części nieruchomości komunalnej.
14.Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2020 rok.
15.Sprawy różne.
16.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
17.Odpowiedzi na interpelacje radnych.
18.Wolne wnioski i zapytania.

Zawiadamiając o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Obrębski