Zawiadamiam, że w dniu 27.04.2020 r. został ogłoszony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrowa, oznaczonej nr ew. 87/6 o pow. 0,1001 ha. Przetarg odbędzie się dnia 02.06.2020 r. o godz. 1100.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Baranowie, Rynek 7, zamieszczone na stronie internetowej Gminy Baranowo – www.baranowo.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.baranowo.pl oraz podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Dąbrowa

Ogłoszenie z dnia 27.04.2020 r. o drugim przetargu ustnym nieograniczonym