Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję XXI zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 29 maja 2020 r. tj. piątek o godz.9:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Uchwalenie porządku obrad.
3.Interpelacje radnych.
4.Sprawozdanie Wójta i Przewodniczącego Rady z pracy w okresie między sesjami.
5.Podjęcie uchwał:
a)w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy,
b)w budżecie Gminy na 2020 rok.
6.Podjęcie uchwały zmieniającej zasady i tryb udzielania dotacji ze środków budżetu Gminy Baranowo na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.
7.Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie za 2019 rok.
8.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2019r
9.Uchwalenie nowego Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2023.
10.Sprawy różne.
11.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
12.Odpowiedzi na interpelacje radnych.
13.Wolne wnioski i zapytania.

Zawiadamiając o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Obrębski