Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baranowo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w ramach sporządzania ww. Studium.

Pełna treść Ogłoszenia - plik pdf