Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.) zwołuję XVIII zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 10 stycznia 2020 r. tj. piątek o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Uchwalenie porządku obrad.
3.Interpelacje radnych.
4.Sprawozdanie Wójta i Przewodniczącego Rady z pracy w okresie między sesjami.
5.Podjęcie uchwał:
a)w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy,
b)w budżecie G miny na 2020 rok.
6.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości w Gminie.
7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Baranowo i zagospodarowania tych odpadów.
8.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za i odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie wzoru deklaracji na odpady.
10.Sprawy różne.
11.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
12. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.

Zawiadamiając o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Obrębski