Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie informuje, że w okresie od dnia 01 września 2017r. do 15 września 2017r. można składać w  Zespole Obsługi Szkół  i Przedszkoli w Baranowie  w godzinach 830  - 1530  (budynek Urzędu Gminy w Baranowie pokój nr 16, tel. 29 7616562) wnioski na stypendia szkolne na rok szkolny 2017/2018. Natomiast słuchacze kolegiów pracowników służb  społecznych  mogą składać wnioski do 15 października 2017r.

Stypendium szkolne przyznawane będzie decyzją administracyjną w dwóch transzach: od września 2017r. do grudnia 2017r. i od stycznia 2018r. do czerwca 2018r., a w przypadku kolegiów  pracowników służb  społecznych od października 2017r. do grudnia 2017r. i od stycznia.2018r. do 30 czerwca 2018r.

Zgodnie z art.90b ust.3 z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (tj.Dz.U. z 2015r. poz.2156 ze zm.) pomoc materialna w postaci stypendium szkolnego przysługuje:

 1. uczniom i słuchaczom zamieszkałym na terenie gminy Baranowo
 2. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
 3. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia  realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne otrzymuje uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł ( art.8 ust.1 pkt.2  ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r.- tj.Dz.U. z 2008r. Nr 115 poz.728 z późn.zm.). Do dochodów nie wlicza się świadczeń z Programu 500+. Ponadto warunkiem przyznania stypendium szkolnego jest zamieszkanie na terenie Gminy Baranowo.

Podstawą do ustalenia uprawnień do stypendium szkolnego dla ucznia są dochody netto uzyskane w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku czyli przy składaniu wniosku w podstawowym terminie ustawowym – są to dochody uzyskane w sierpniu 2017r.

Przy składanych wnioskach wnioskodawcy przedstawiają informacje o wszystkich dochodach NETTO czyli:

 • Osoby pracujące- zaświadczenie pracodawcy o dochodach netto za miesiąc sierpień 2017r.
 • Emeryci i renciści - kserokopia odcinka emerytury lub renty za miesiąc sierpień 2017r. lub aktualna kopia decyzji o wysokości pobieranego świadczenia.
 • Bezrobotni - zaświadczenie z PUP o zarejestrowaniu, a w przypadku pobierania zasiłku , zaświadczenie o wysokości zasiłku za miesiąc sierpień 2017r.
 • Rolnicy - kserokopia nakazu płatniczego lub zaświadczenie o wielkości gospodarstwa wykazujące ilość hektarów przeliczeniowych (przyjmuje się, że z  1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288zł).
 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą zaświadczenie z  US.
 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – zaświadczenie z US o formie opodatkowania,  oświadczenie o zadeklarowanej kwocie dochodu oraz kopia dowodu opłacania składek  ZUS.
 • Otrzymujący alimenty - wyrok sądu  o wysokości zasądzonych alimentów lub kopia dokumentu stwierdzającego otrzymywanie alimentów.
 • Zaświadczenie z  OPS o wypłatach z działu świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej.
 • Osoby osiągające dochód z innych źródeł - dokumenty potwierdzające ich wysokość.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 1. uczniom klas zerowych
 2. uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Baranowo
 3. uczniom , którzy otrzymują inne wsparcie ze środków publicznych.

Uczeń traci prawo do otrzymywania stypendium szkolnego, gdy:

 1. przerwał naukę w szkole,
 2. został skreślony z listy uczniów,
 3. ustały przyczyny, które stanowiły podstawę przyznania stypendium.

Stypendium szkolne powinno być przeznaczone na dodatkowe zajęcia np. zajęcia wyrównawcze, nauka języka obcego , zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie itd. oraz pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym np. tornister, strój sportowy, podręczniki, słowniki, encyklopedie, lektury szkolne, zeszyty, przybory szkolne. Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia. Będzie udzielone ono w formie refundacji poniesionych wydatków związanych z edukacją.

Uwaga! Stypendia szkolne zgodnie z art.21 ust.1 pkt.40 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r.. poz.2032 z późn.zm.) są wolne od podatku dochodowego.

Druki wniosków będą dostępne we wszystkich szkołach znajdujących się na terenie gminy Baranowo oraz w ZOSiP w Baranowie od dnia 28 sierpnia 2017r. Druk wniosku można też pobrać ze strony internetowej : www.baranowo.pl w zakładce ZOSiP

                                                                                               Bożena Koszykowska