Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie informuje, że w okresie od dnia 03 września 2018r. do 15 września 2018 r. można składać w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie w godzinach 830 - 1530 (budynek Urzędu Gminy w Baranowie pokój nr 16, tel. 29 7616562) wnioski na stypendia szkolne na rok szkolny 2018/2019. Wyjątkiem są słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, którzy mogą składać wnioski do 15 października 2018r.

 Stypendium szkolne przyznawane będzie decyzją administracyjną w dwóch transzach: od września 2018r. do grudnia 2018r. i od stycznia 2019r. do czerwca 2019r., a w przypadku kolegiów pracowników służb społecznych od października 2018r. do grudnia 2018r. i od stycznia.2019r. do 30 czerwca 2019r.

Zgodnie z art.90b ust.3 z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (tj.Dz.U. z 2018r. poz.1457) pomoc materialna w postaci stypendium szkolnego przysługuje:
1. uczniom i słuchaczom zamieszkałym na terenie gminy Baranowo
2. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
3. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne otrzymuje uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł netto na osobę w rodzinie (art.8 ust.1 pkt.2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r.- tj.Dz.U. z 2017r. poz.1769 z późn.zm.). Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art.8 ust.3-13 w/w ustawy. Do dochodów nie wlicza się świadczeń z Programu 500+. Ponadto warunkiem przyznania stypendium szkolnego jest zamieszkanie na terenie Gminy Baranowo.

UWAGA: od dnia 01.10.2018r.nastąpi zmiana kryterium dochodowego na 528,00 zł zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w spawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz.U. 2018, poz.1358).
Rodziną w rozumieniu art.6 pkt.14 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj.Dz.U.z2017r.,poz.1769 ze zm.) sa osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
Podstawą do ustalenia uprawnień do stypendium szkolnego dla ucznia są dochody netto uzyskane w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku czyli przy składaniu wniosku w podstawowym terminie ustawowym – są to dochody uzyskane w sierpniu 2018r.

Przy składanych wnioskach wnioskodawcy przedstawiają informacje o wszystkich dochodach NETTO czyli:
• Osoby pracujące- zaświadczenie pracodawcy o dochodach netto za miesiąc sierpień 2018r.
• Emeryci i renciści - kserokopia odcinka emerytury lub renty za miesiąc sierpień 2018r. lub aktualna kopia decyzji o wysokości pobieranego świadczenia.
• Bezrobotni - zaświadczenie z PUP o zarejestrowaniu, a w przypadku pobierania zasiłku, zaświadczenie o wysokości zasiłku za miesiąc sierpień 2018r.
• Rolnicy - kserokopia nakazu płatniczego lub zaświadczenie o wielkości gospodarstwa wykazujące ilość hektarów przeliczeniowych (przyjmuje się, że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288zł a od 01.10.2018r. -308zł).
• Osoby prowadzące działalność gospodarczą zaświadczenie z US.
• Osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – zaświadczenie z US o formie opodatkowania, oświadczenie o zadeklarowanej kwocie dochodu oraz kopia dowodu opłacania składek ZUS.
• Otrzymujący alimenty - wyrok sądu o wysokości zasądzonych alimentów lub kopia dokumentu stwierdzającego otrzymywanie alimentów.
• Zaświadczenie z OPS o wypłatach z działu świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej.
• Osoby osiągające dochód z innych źródeł - dokumenty potwierdzające ich wysokość.

Stypendium szkolne nie przysługuje:
1. uczniom klas zerowych
2. uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Baranowo
3. uczniom, którzy otrzymują inne wsparcie ze środków publicznych.

Uczeń traci prawo do otrzymywania stypendium szkolnego, gdy:
1. przerwał naukę w szkole,
2. został skreślony z listy uczniów,
3. ustały przyczyny, które stanowiły podstawę przyznania stypendium.

Stypendium szkolne powinno być przeznaczone na:
1. dodatkowe zajęcia np. zajęcia wyrównawcze, nauka języka obcego, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, informatyczne, itd.
2. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez ucznia szkól ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, pobytu w internacie lub bursie
3. pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym np. tornister, strój sportowy, obuwie sportowe, podręczniki nierefundowane w ramach innych programów pomocowych, słowniki, encyklopedie, lektury szkolne, zeszyty, przybory szkolne, drukarki, komputery, laptopy, tablety. Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia.

Stypendium szkolne realizowane będzie poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę wydatków za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych lub wydatków na cele edukacyjne po przedłożeniu dowodu potwierdzającego poniesione wydatki wystawionego na wnioskodawcę w formie gotówkowej do wysokości przyznanego stypendium szkolnego.

Uwaga! Stypendia szkolne zgodnie z art.21 ust.1 pkt.40 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2017 r.. poz.2198 ze zm..) są wolne od podatku dochodowego.
Druki wniosków będą dostępne we wszystkich szkołach znajdujących się na terenie gminy Baranowo oraz w ZOSiP w Baranowie (Urząd Gminy Baranowo, pokój nr 16 w godz. 830 -1530) od dnia 30 sierpnia 2018r. Druk wniosku można też pobrać ze strony internetowej: www.baranowo.pl w zakładce ZOSiP

Bożena Koszykowska