Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli mieści się w budynku Urzędu Gminy Baranowo

Adres:
Rynek 7
06-320 Baranowo
Tel: 029 7616562

Kierownik: Kazimierz Rzewnicki

Pracownicy:
Zofia Bączek - główna księgowa
Bożena Koszykowska - specjalista ds. kadr
Jadwiga Abramczyk - specjalista ds. księgowych
Adam Orzoł- kierowca autobusu szkolnego
Mieczysław Symołon - kierowca 3/4 etatu

ZOSiP w Baranowie prowadzi obsługę Finansowo-księgową i administracyjną niżej wymienionych jednostek oświatowych:

  1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Baranowie,
  2. Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kopcia w Zawadach,
  3. Gminne Przedszkole w Baranowie.

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla 10.1.1. Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) - Wsparcie kształcenia ogólnego oraz wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli o nr: RPMA.010.01.01-IP.01-14-031/16  który został ogłoszony w 11.10.2016 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie informuje, że w okresie od dnia 01 września 2016r. do 15 września 2016r. można składać w  Zespole Obsługi Szkół  i Przedszkoli w Baranowie  w godzinach 830  - 1530  (budynek Urzędu Gminy w Baranowie pokój nr 16, tel. 29 7616562) wnioski na stypendia szkolne na rok szkolny 2016/2017. Natomiast słuchacze  kolegiów pracowników służb  społecznych  mogą składać wnioski do 15 października 2016r.

 

 

 

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie informuje, że  rozpoczął realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego  w ramach  działania 9.1. Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Zakończono prace przy termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Bakule – Ziomku.  Zadanie wykonał Zakład Rzemieślniczo – Remontowo – Budowlany – Andrzej Pasterkiewicz z Ostrołęki. Zadanie zostało zrealizowane w ramach programu „Racjonalizacja zużycia i poszanowanie energii cieplnej, w tym termomodernizacja”.
Całkowita Wartość zadania to kwota 122.761,45 zł, w tym pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie to kwota 99.194,06 zł. Pozostałe środki tj. 23.567,39 zł – to wkład własny Gminy Baranowo. Pożyczka po spełnieniu wszystkich warunków umowy pomiędzy Gminą Baranowo a WFOŚiGW w Warszawie będzie w 30 % umorzona .
W wyniku termomodernizacji zaoszczędzono 184,51 GJ/rok ciepła, co stanowi 21,7 % całkowitego rocznego zapotrzebowania.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich Kurpsie razem Związek Kurpiów epowiat Mikroporady

 

Początek strony